Korxona tarixi

«Жиззах электр тармоклари» ОАЖ тарихи

Жиззах вилоят электр тармоклари» корхонаси 1974 йил 7 январда ташкил килинди. Гарчи корхона 1974 йилда ташкил килинган булсада шу давргача кискача уз тарихига эга эди. Келинг бир оз ортга чекиниб тарихга назар ташлайлик, 1960 йилгача Жиззах шахрида бор йуги 2 дона элетр энергияси ишлаб чикариш манбаи бор эди. Бу Сангзор дарёсига Жилли гулли кишлогида курилган куввати 780 кВт булган гидроэлектростанция ва иккинчиси темир йул вокзалидаги урнатилган дизелнинг куввати 500 кВтни ташкил киларди. Табиийки бу кувватлар тез ривожланиб бораётган вилоятимиз учун камлик киларди.

1961 йилда 220/110/10 кВли «Жиззах» нимстанцияси ишга тушиши Жиззах вилоятида электр энергияси такчиллигига бархам берди. Хар бири 63000 кВАлик 2 дона трансформатор уша даврда катта кувват хисобланарди. Бу кувватдан фойдаланиш учун бирин кетин 110 кВли, 35 кВли электр узатиш тармоклари ва нимстанциялар курила бошлади.

1970 – 1972 йилларга келиб кишлок хужалигини ялпи электрлаштириш дастури асосида иш олиб борилиб, худудимизнинг энг чекка кишлокларига хам электр нури етиб борди деб сузимизни кискагина килиб якунласак адолатсизлик буларди, чунки бу даврларда жуда хам катта куламда ишлар амалга оширилди. Пудратчи ташкилотларга йил давомида 400-500 км янги 0,4-10 кВ хаво тармоклари куришни режалаштирган булиб, жисмонан улгиришмасди. Корхона ходимларидан хам кунгиллилар хизмат сафарига бориб ялпи элекрлаштиришга катнашдилар. Уларни сайи харакатлари билан 1972 йил ёппасига электрлаштириш якунланди.

1974 йили халк хужалиги ва саноатни ривожлантириш максадида Сирдарё вилоятидан алохида ажралган холда Жиззах вилояти ташкил топди. Самарканд вилоятидан хам 2 та туман Галлаорол ва Бахмал Жиззах вилоятига кушиб олинди. янги вилоятни ривожланишини ва усишини электр энергиясиз тасаввур килиб булмасди. Ушбу максад йулида юкорида айтганимиздек шу йилнинг узида Жиззах вилоят электр тармоклари корхонаси ташкил килинди. Вилоят янги ташкил топгани сабабли янги кадрларни топиш долзарб масалалардан бири эди. Чунки хамма ишни янгидан ташкил килиш учун гайратли, билимдон рахбарни топиш керак эди. Шу пайтда Жиззах тумани электр тармокларида бошлик вазифасида ишлаб келаётган Нарзуллаев Омонгелди Нарзуллаевич 32 ёшда булишига карамай купчиликнинг хурматини козонган рахбарлардан эди. Корхонага биринчи рахбар этиб О. Нарзуллаевни тайинланиши жамоанинг ютуги булди. 1974 йилдан 2002 йилгача карийиб 28 йил у корхонани бошкарди ва улкан ютукларга эришди.

Корхона ташкил топиш арафасида Жиззах, Зомин, Бахмал, Галлаорол, Фориш ва Зарбдордан иборат 6 та туман электр электр тармокларини узига бирлаштирган эди. Корхона ташкил булганда 1 дона 220 кВли, 5 дона 110 кВли, 12 дона 35 кВли нимстанциялар ва 967 дона 10/04 кВли ТПларга хамда уларни таъминлаб турган электр узатиш тармокларига хизмат курсатиларди. Энди ушбу электр ускуналарни бир маъромда ишлаши учун булим ва хизматларни ташкил килиш хамда уларни бошкариш учун билимдон ва укимишли бош мухандисни топиш керак эди. Сирдарё электр тармоклари корхонасида изоляция хизматида ишлаб келган Утянский Леонид Михайлович ушбу лавозимга лойик деб топилди. Шахсан Узбекистон Республикаси энергетика вазири Хамидов Азиз Хакимович Л.М.Утянскийни жамоага таништирди. Шу кундан бошлаб Омон Нарзуллаевич ва Леонид Михайлович елкама елка ишлашни бошлашди. Леонид Михайлович хам тезда ишга киришиб бор билим ва салохиятини бу йулда аямади. У Вилоятимизда электр танкислиги булмаслиги учун доимо изланди, корхонада утирмас доимо туманларни кезиб каерга 110 кВли, каерга 35 кВли нимстанцияларни жойлаштириш кераклигини режалаштирар эди. Бирин кетин нимстанциялар уларни электр энергия билан таъминловчи тармоклар кад ростлай бошлади.

Янги корхонага янги бино зарур эди. О.Нарзуллаев асли Фориш туманини тогли кишлокларида вояга етгани учун тог об-хавосини яхши куриб Жиззах шахридаги етимтог якинидан жой ажратилишини сураб вилоят рахбарларига мурожат килади ва уз максадига эришади.1976 йилда № 9 курилиш трести курилишни бошлаб юборди. Корхона биноси учун ажратилган ерлар нотекис ва тог жинсларига тула эди. Ерларни текислаш учун портлатиш ишларини олиб боришга тугри келди.

Жиззах электр тармоклари корхонасида курилиш ишлари жадаллашиб кетди. Бир томондан янги-янги нимстанциялар, тармоклар бир томондан корхона янги биносини курилиши. Бу ишларни бошкариш учун курилишни яхши биладиган мутахасис керак эди. Омон Нарзуллаевич Сирдарё электр тармоклари корхонасида шу сохада ишлаб келаётган Тен Анатолий Филиппович билан богланиб уни Жиззах электр тармоклари корхонасида ишлашга кундиради. Тен А.Ф. 1977 йил 7 октябрдан курилиш буйича директор уринбосари лавозимида иш бошлайди. Шуни айтиш жоизки Тен А.Ф. хозир хам 72 ёшида биз билан бирга елкама елка ишлаб келмокда. Корхонани янги биносини курилиши яна жадаллашди. Корхона жамоаси пудратчи курувчиларга караб утирмай узлари хам хашар килиб кукаламзорлаштириш ишларини хашар йули билан бажаришди. Дарахтлар утказилди, чимлар олиб келиб бостирилди. Сув муаммоси кийин кечарди чунки бино тепаликда жойлашган сув босими паст эди ва факат куз-киш ойларида сув келарда. Сувни сигимларда олиб келиниб дарахтлар сугорилди.

1979 йил декабрь ойида жамоа янги бинога кучиб утди ва 22 декабр «Энергитиклар куни» байрамини янги бинода нишонлади.

1977 йил Жиззах туман электр тармоклари 2 га булиниб алохида Жиззах туман ва шахар электр тармоклари ташкил килинди. 1980 йилга келиб юкоридаги ТЭТлар каторига Пахтакор, Дустлик ва Мирзачул туман электр тармоклари кушилди. Бу пайтга келиб корхона 2 дона 220 кВли, 12 дона 110 кВли, 29 дона 35 кВли нимстанциялар ва 1500 дона 10/0,4 кВли ТПларга хизмат курсатиларди.

Йилига 7-8 донадан 35-110 кВли нимстанциялар куриларди. 1980 йил 220/110 кВ Сарибозор нимстанциясини куриб ишга тушириш керак эди. Хамма ишлар бир маромда кетарди Запорожье шахрига бориб 63000 кВАлик трансформаторга буюртма берилди. Трансформатор темир йул оркали Жиззах вилояти Галлаорол разъездига келтирилди. У ердан Сарибозор нимстанцияга трайлерда олиб келиш режалаштирилди. Бирок шу ерда муаммо чикди, йулда Сангзор дарёсига куйилган куприкдан утишга тугри келади. Тошкентдаги куприкни лойихаштирган институт билан гаплашганда унинг юк кутариш кобилияти трайлернинг битта укига (мостига) 26 тн тугри келишини айтишди. Трансформаторнинг огирлиги 108 тн. булгани учун трайлернинг битта укига 27 тн тугри келиши ва кушимча таянчлар куйишни институт мутахасислари маслахат бердилар. Лекин кушимча таянчлар куйиш 3-4 кунда битадиган иш эмасди. Тен А. Ф., Примкулов А. ва бош мухандис Ражабов А. ларни боши котганди, нима килиш керак агар куприк дош бермаса факат трансформатор йукотилмайди давлат ахамиятидага Тошкент-Термиз автомобил йули ишдан чикади хамда трайлерни бошкараётган инсонлар хаёти хам хавф остида колади. Бунинг учун уларни нима кутаётгани билишарди. Анатолий Филиппович шерикларига: битта йули колди шу куприкка бориб турамиз, агар трайлер яхши утиб кетса биз хам омон коламиз агар утмаса биз хам биргаликда жарликка кулаймиз. Иш чаппасига кетса барибир бизни сог куйишмайди деди. А. Примкулов хам А. Ражабов уни макуллашди. Учовлон куприкка келиб туришди. Трайлер куприкка якинлашган сари юракларнинг уриши тезлашарди. Трайлар куприкка етганда олдиндан келишгандек узининг максимал тезлигини оширди ва куприк устидан 108 тн юки билан утиб кетди. Хаммалари ёш болалардек хурсанчиликдан сакрашарди. Сарибозор нимстанцияси 1980 йил уз вактига ишга туширилди.

1982 йилга келиб яна 2та Арнасой ва Зафаробод туман электр тармоклари ташкил топди ва энди корхона бу вактга келиб 2 дона 220 кВли,16 дона 110 кВли, 38 дона 35 кВли нимстанциялар ва 1719 дона 10/0,4 кВли ТПларга хизмат курсата бошлади.

1999 йилда Янгиобод тумани ташкил килиниши муносабати билан Янгиобод туман электр тармоклари ташкил топди ва «Жиззахэлектртармоклари» сафига кушилди. Натижада корхона 12 та туман электр тармоклари ва 1 та шахар электр тармокларидан иборат булди. 2 дона 220 кВли ,24 дона 110 кВли, 72 дона 35 кВли нимстанциялар ва 2838 дона 10/0,4 кВли ТП, 160 км 500 кВли хаво тармокларига, 254,8 км 220 кВли хаво тармокларига, 684,0 км 110 кВли хаво тармокларига ,1312,7 км 35 кВли хаво тармокларига , 6168,0 км 6-10 кВли хаво тармокларига , 4410,2 кмли 0,4 кВли хаво тармокларига, 138,45 км 10 кВли кабел тармокларига, 76 км 0,4 кВли кабел тармокларига хизмат курсата бошлади.

2001 йилда энергетика тармоги корхоналарини манополиядан чикариш, электр энергетикаси тизимида бошкаришни ташкил этишни такомиллаштириш, электр энергетика корхоналарини ривожлантириш, техника билан кайта жихозлаш ва замонавийлаштириш учун инвестицияларни, шу жумладан хорижий инвестицияларни кенг жалб этиш максадида корхона структураси урганиб чикилиб, Жиззах электр тармоклари корхонаси 2га булинди ва «Жиззах электр тармоклари» шуъба корхонаси ва Жиззах магистрал электр тармоклари корхонаси деб юритила бошлади. 35-110-220 кВли нимстанциялар ва электр узатиш тармоклари Жиззах магистирал электр тармоклари корхонаси балансига утказилди. «Жиззах электр тармоклари» шуъба корхонаси 4423 км 0,4 кВли, 6177 км 10 кВли электр узатиш хаво тармоклари ва 137,26 км 10 кВли, 64,16 км 0,4 кВли кабел тармокларига ва 2642 дона 10/0,4 ТПга хизмат курсата бошлади.

2001 йилда яна бир кувончли вокеа юз берди. Бутунжахон энергитикларининг Францияда булиб утган форумида Омон Нарзуллаевични 25 йилдан ортик вакт бир жойда корхонани бошкаргани ва катта ютукларга эришгани муносиб бахоланди ва олтин юлдуз билан такдирланди.

2002 йил 17 апрелда Жиззах шахар хокимлигининг 71 сонли буйригига асосан «Жиззах электр тармоклари» шуъба корхонаси «Жиззах электр тармоклари» ОАЖ (Очик акциядорлик жамияти) га айлантирилди.

2004 йил 21 июндаги Вазирлар махкамасининг 290 -сонли карорига асосан Жиззах магистрал электр тармокларидан 876,79 км 110 кВли 1291,69 км 35 кВли электр узатиш хаво тармоги, 27 дона 110 кВли, 73 дона 35 кВли нимстанциялар «Жиззах электр тармоклари» ОАЖ балансига хизмат курсатиш учун утказилди.

Хозирга келиб жамиятимиз 26 дона 110 кВли, 75 дона 35 кВли нимстанциялар ва 2647 дона 10/0,4 кВли ТП, 1037,44 км 110 кВли хаво тармокларига, 1297,09 км 35 кВли хаво тармокларига, 6186,24 км 6-10 кВли хаво тармокларига, 4510,81 км 0,4 кВли хаво тармокларига, 133,9 км 10 кВли кабел тармокларига, 64,1 км 0,4 кВли кабел тармокларига хизмат курсатади. Жамиятда 1780 киши ишлаяпти шундан 387 киши олий маълумотли ва 375 киши махсус урта маълумотлидир.